Wettelijke vermeldingen

 

Privacyverklaring

CyCLO VZW (hierna wij, we of Cyclo genaamd) verbindt zich ertoe om uw  persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren. Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar www.cyclo.org gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven staan. Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

1. Gegevens die we over u verzamelen;
2. Cookies;
3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
4. Openbaarmaking van uw gegevens;
5. Doorgifte van uw gegevens;
6. Uw rechten;
7. Beveiliging van de verzamelde gegevens;
8. Bewaring van uw gegevens;
9. Externe websites/apps;
10. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid;
11. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

 

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

1. Gegevens die u aan ons verstrekt:

- Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www.cyclo.org (hierna onze website genaamd) of door met ons te communiceren per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van een dienst in éen van onze ateliers, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, ons contacteert per telefoon, e-mail of via een ander kanaal, een online contactformulier invult, zich registreert op de website, etc. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere: naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode, taalvoorkeur, inschrijvingskanaal, klantnummer en vereniging.   

2. Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

- technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;

- de identificatie van uw toestel;

- gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst;

 

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft [en/of wanneer u onze applicatie gebruikt] en het stelt ons ook in staat om onze website [en/of onze applicatie] te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

 

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

1. Gegevens die u ons verstrekt:
We zullen deze gegevens gebruiken om:

- onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;

- u informatie te geven over andere diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft;

- uw vacature te bestuderen en te beoordelen;

- om onze diensten na verkoop te verzekeren;

- om nieuwsbrieven te versturen;

- u informatie te geven over goederen en diensten waarvoor u volgens ons belangstelling zou kunnen hebben;

- u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;

- te garanderen dat de inhoud van onze website [en/of onze applicatie] op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd.

 

2. Gegevens die we over u verzamelen.
We zullen deze gegevens gebruiken:

- om onze website [en/of applicatie] te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;

- om onze website [en/of applicatie] te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;

- om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van uw dienst, als u hiervoor kiest;

- als onderdeel van onze inspanningen om onze website [en/of applicatie] veilig te houden;

- om de effectiviteit van de advertising die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties te leveren;

- om aan u en aan andere gebruikers van onze website [en/of applicatie] suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

 

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

- als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen.

- indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, bv. om onze diensten na verkoop te voorzien; of

- indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u marketingberichten te sturen.

 

5. Mededeling van uw gegevens

We delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij:

- we zouden fusioneren met een andere vereniging, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;

- In geval van een fusie, waarbij de klantgegevens van Cyclo één van de overgedragen activa kan zijn;

- indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van CyCLO, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid

- indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3van dit Privacybeleid.

 

6. Doorgifte van uw gegevens

We zullen uw gegevens niet doorgeven aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

- u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;

- u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;

- indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;

- u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;

- u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;

- als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;

- u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere serviceprovider wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe serviceprovider overplaatsen.

- U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we bij u terug en laten we u dat weten.

 

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben doorheen onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

 

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

- uw gegevens betreffende de aan u verleende diensten slechts zolang bewaren als nodig is om alle overeenkomstige processen van facturatie en betaling af te ronden;

- uw gegevens in verband met uw inschrijving voor onze nieuwsbrief slechts zolang bewaren als nodig is om uw onze nieuwsbrief te sturen zoals verzocht;

- uw gegevens over uw opzoeking slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen.

tenzij:

de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of

- de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

 

10. Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

 

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet. We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 06.09.2018.

 

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke is de firma Cyclo VZW met ondernemingsnummer 0862.000.792, gevestigd in Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel. Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacybeleid kunnen gericht worden tot het e-mailadres cyclo@cyclo.org of per telefoon: : +32 2 512 68 90.

Aan het gebruik van de website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hierna beschreven worden. Het feit dat u deze website gebruikt, impliceert dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 

Overige wettelijke bepalingen

 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze website is eigendom van het cyclo.org, Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel, cyclo@cyclo.org, 02 512 68 90

Verantwoordelijke uitgever: Marie Verkaeren

 

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Bien à vous sprl

Deze website is gemaakt in Open Source, dankzij Drupal. De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor Windows, Mac en Linux platforms.

 

BEHEER VAN DE WEBSITE

De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door het Bien à vous sprl

 

FOTOCREDITS - BEELDRECHT

1. De beelden die worden gebruikt op de website van cyclo.org zijn eigendom van Cyclo of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.

2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.

3. Op grond van de regels van het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

1. Deze website van cyclo.org is bedoeld om het publiek informatie te geven over de initiatieven van CyCLO en zijn partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren.CyCLO kan echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Dientengevolge weigert CyCLO elke verantwoordelijkheid voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie van informatie op deze website.

2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. Cyclo weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

3. Deze website kan hypertextlinks naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. CyCLO beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van CyCLO impliceren.

4.CyCLO behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

5. Deze bepalingen zijn niet bedoeld om de verantwoordelijkheid van Cyclo te beperken om een wijze die in tegenstelling is tot de regels die de nationale wetten opleggen of om de verantwoordelijkheid van CyCLO uit te sluiten in gevallen waarin dat volgens de genoemde nationale wetgeving niet mogelijk is.

 

AUTEURSRECHT

1. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.

2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die CyCLO publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.

3. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van alle drie volgende voorwaarden:

  • duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: www.cyclo.org
  • gratis verspreiding
  • naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)

4. Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger.